Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dagordning vid årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om kallelse har skett på rätt sätt 
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av justerare och samt rösträknare
7. Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning (behandlas inte då vi är inne på klubbens första verksamhetsår)
8. Revisonsberättelse (behandlas inte då vi är inne på klubbens första verksamhetsår)
9. Fråga om ansvarsfrihet(behandlas inte då vi är inne på klubbens första verksamhetsår)
10. Fastställande av medlemsavgifter (förslag till avgifter presenteras på årsmötet)
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår (VP presenters på årsmötet)
12. Val av Styrelse och styrelsesuppleanter
a). Ordförande
b). Ledamot
13. Val av revisorer och ev ersättare
14. Val av övriga funktionärer
15. Val av av valberedning
16. Motioner och övriga ärenden
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande